Financiële bijdrage

Het Huis van de Groninger Cultuur steunt incidentele activiteiten op het gebied van de Groninger cultuur door middel van een financiele bijdrage. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, moeten activiteiten voldoen aan de door het Huis van de Groninger Cultuur opgestelde voorwaarden.

Voorwaarden voor financiële bijdrage 2018

1. Doelstelling

De Stichting Huis van de Groninger Cultuur heeft met ingang van 1 februari 2003 van de provincie Groningen het beheer gekregen over een geldbedrag voor incidentele activiteiten in de sector Groninger cultuur. De stichting beoogt met een financiële bijdrage incidentele activiteiten (projecten, publicaties en evenementen) op het gebied van de Groninger cultuur gedeeltelijk te ondersteunen. Onder Groninger cultuur wordt Groninger taal, geschiedenis, kunstzinnige uitingen en gewoonten & gebruiken verstaan. Activiteiten die regionale of provinciale allure hebben en in zijn algemeenheid betrekking hebben op bijzondere prestaties en/of vernieuwende, oorspronkelijke initiatieven behelzen, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage.

2. Doelgroep

Culturele stichtingen, verenigingen, instellingen en organisaties.

3. Voorwaarden waaraan in principe alle aanvragen voor een financiële bijdrage aan moeten voldoen

 • Alleen organisaties als stichtingen, verenigingen en uitgeverijen kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen bij het Huis van de Groninger Cultuur. Aanvragen door particulieren kunnen niet worden gehonoreerd.
 • De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor een verdeelronde te worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Huis van de Groninger Cultuur, Postbus 30040, 9700 RM Groningen. Er worden geen financiële bijdrage vertrekt voor evenementen/activiteiten/projecten, die reeds hebben plaatsgevonden.
 • De activiteit moet binnen een jaar na indiening van de aanvraag plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurt vervalt de toegezegde financiële bijdrage, tenzij schriftelijk of mondeling opschorting is aangevraagd en toegekend.
 • Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage moet een duidelijke omschrijving van de activiteit bijgevoegd worden, met een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten. Tevens moet vermeld worden welke andere subsidiegevers, sponsoren of financiers zijn aangeschreven. Ook de eigen bijdrage (eventueel in natura) dient vermeld te worden.
 • Op de aanvraag voor een financiële bijdrage moet duidelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de aanvrager staan.
 • De activiteit dient zich specifiek te richten op de ontwikkeling, versterking en het behouden en beschermen van de Groninger identiteit. De activiteit moet vernieuwend of oorspronkelijk zijn of een aanvulling vormen op het bestaande aanbod. De activiteit dient in ieder geval een regionale of provinciale uitstraling te hebben en dient in principe plaats te vinden in de provincie Groningen. Op laatstgenoemde kan een uitzondering worden gemaakt, als er sprake is van een samenwerkingsverband met een niet-Groningse organisatie. In deze situatie luidt de vereiste wel, dat het Groningse element in de activiteit evenredig vertegenwoordigd moet zijn.
 • De culturele activiteit moet onder één van de volgende categorieën vallen: a)Groninger geschiedenis: Alle door studie en onderzoek verrichte activiteiten moeten tekenend zijn voor de Groninger geschiedenis en/of gericht zijn op het behouden en beschermen van het Gronings historisch erfgoed. b)Groninger taal:Alle mondelinge en schriftelijke uitingen moeten gericht zijn op het ontwikkelen, behouden en verspreiden van het Gronings. c)Groninger kunstzinnige uitingen: Al die kunstuitingen, die de Groninger identiteit symboliseren en deze als zodanig herkenbaar verbeelden. d)Groninger gewoonten & gebruiken:Alle in de provincie Groningen ontstane gewoonten en gebruiken en de ontwikkelde en vervaardigde producten, die een specifiek Gronings kenmerk hebben en die typerend zijn voor de tradities, rituelen en bedrijvigheid in de provincie Groningen.
 • Een proza-/documentatiepublicatie dient een oplage van tenminste 800 exemplaren te hebben. Een poëziepublicatie dient een oplage van tenminste 400 exemplaren te hebben.
 • In principe geeft het HGC geen financiële bijdrage aan continue of jaarexposities van musea of andere instellingen. Voor een tijdelijke thema-expositie kan een uitzondering worden gemaakt.
 • Aan multimedia-projecten op het gebied van film/video wordt de voorwaarde gesteld dat deze projecten op televisie worden uitgezonden of in een bioscoop worden vertoond.
 • Activiteiten komen alleen in aanmerking voor een deelbedrag. De financiële bijdrage zoals die door de Stichting Huis van de Groninger Cultuur wordt toegekend moet minimaal 5% van de totaalkosten van het project bedragen. De financiële bijdrage zoals die door de Stichting Huis van de Groninger Cultuur wordt toegekend mag niet meer dan 50% van de totaalkosten van het project bedragen. Uit de aanvraag moet daarom blijken dat de mogelijkheden voor het verwerven van inkomsten naast de aanvraag bij de Stichting Huis van de Groninger Cultuur optimaal benut zijn. Per aanvraag is per categorie het volgende maximale bedrag beschikbaar: Festival: € 2.000,- (festivals, evenementen, manifestaties, markten etc.) Fictie-uitgave: € 750,- (romans, novelles, poëzie, strips etc.) Lezing: € 500,- Multimedia: € 2.000,- (audiovisuele projecten: muziek-cd’s/-dvd’s, films, documentaires etc. ) Non-fictie uitgave: € 1.000,- (Tijdelijke) Tentoonstelling: € 2.000,- Theater: € 3.500,- Toerisme: € 1.000,-
 • Culturele verenigingen, stichtingen en instellingen mogen slechts een financiële bijdrage aanvragen voor eenmalige activiteiten. Culturele verenigingen, stichtingen en instellingen mogen slechts 1 keer per jaar een aanvraag indienen.
 • De aanvraag kan alleen schriftelijk (via de post of e-mail) en niet via andere kanalen worden ingediend.

4. De volgende zaken komen niet voor een financiële bijdrage in aanmerking

 • Structurele activiteiten. De aanvrager mag drie jaar na de datum van toezegging van een financiële bijdrage opnieuw een aanvraag indienen.
 • Particuliere activiteiten in de zin van persoonlijk georganiseerde activiteiten. Hier kan alleen een uitzondering op worden gemaakt als de activiteit voldoende draagvlak heeft bij verschillende culturele organisaties of als de activiteit aantoonbaar bijdraagt aan het behouden, beschermen ontwikkelen en verspreiden van de Groninger cultuur.
 • Activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding.
 • Loon-, reis- en transportkosten.

5. Procedure

 • Een aanvraag voor een financiële bijdrage moet uiterlijk twee weken voor een verdeelronde worden ingediend bij het secretariaat van de stichting. Na ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging toegestuurd. De aanvraag wordt door de consulent getoetst aan de voorwaarden zoals die door de stichting zijn opgesteld. Daarnaast zal de consulent letten op de volgende punten: de haalbaarheid van de activiteit, de kennisoverdracht en vakinhoudelijke ontwikkeling van de activiteit, het publieksbereik van de activiteit en de vorm van presentatie en promotie, eventuele samenwerking met andere organisaties en de plaats die de activiteit inneemt op het culturele terrein. Indien de aanvraag niet volledig is en de aanvrager van de geboden gelegenheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn te completeren geen gebruik heeft gemaakt, kan dit tot gevolg hebben dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.
 • Voldoet een aanvraag in eerste instantie aan alle voorwaarden, dan schrijft de consulent een preadvies. In dit preadvies worden ook eventuele bezwaren/opinies van derden meegenomen. Het preadvies wordt in een plenaire vergadering voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de Stichting Huis van de Groninger Cultuur. Vervolgens neemt het bestuur een besluit waarbij een financiële bijdrage wordt verleend of afgewezen. De aanvrager krijgt hierover schriftelijk bericht. Als het bestuur eenmaal een beslissing tot verstrekking van een financiële bijdrage heeft genomen, kunnen derden geen bezwaar meer aantekenen tegen dit besluit. Als een toekenning van een bedrag verleend is, kan de aanvrager in de meeste gevallen schriftelijk om een voorschot vragen. Dit bedraagt in principe maximaal 80% van het verleende bedrag.
 • In de financieel ondersteunde activiteit moet duidelijk melding worden gemaakt van het logo en de naam van de Stichting Huis van de Groninger Cultuur. Wordt aan deze verplichting niet voldaan dan kan door het bestuur een sanctie worden opgelegd.

6. Besluit is onherroepelijk

Het besluit over de aanvraag voor een financiële bijdrage, zoals die is genomen door het bestuur, is onherroepelijk. Het bestuur geeft geen uitleg over de genomen beslissing. Men kan geen bezwaar aantekenen tegen het besluit. Alle aanvragen, zowel de gehonoreerde, als de niet-gehonoreerde, krijgen vermelding in het jaarverslag van het Huis van de Groninger Cultuur.

7. Vaststelling

Als een financiële bijdrage verleend is, moet de aanvrager binnen een jaar na datum toekenning van de financiële bijdrage (verzenddatum toekenningsbrief) de volgende gegevens overleggen:

 • Een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting, met (kopieën van) relevante betalingsbewijzen, een gewaarmerkt financieel overzicht of een accountantsverklaring (in de beschikking wordt vermeld welke stukken vereist zijn).
 • Een verslag van de activiteiten met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (bijv. verloop van de activiteit, aantal bezoekers, verkocht aantal exemplaren etc.). Tevens moet een bewijs van vermelding van het logo en de naam van de stichting Het Huis van de Groninger Cultuur in de activiteit worden meegestuurd.
 • Na ontvangst van deze gegevens stelt het bestuur van de Stichting Huis van de Groninger Cultuur de financiële bijdrage vast en volgt, na aftrek van voorschotten, uitbetaling. Als deze gegevens niet op tijd vertrekt worden of anderszins niet is voldaan aan de aan de verstrekking van een financiële bijdrage verbonden verplichtingen, kan het bestuur van de stichting Het Huis van de Groninger Cultuur besluiten de financiële bijdrage in te trekken.

8. Verdeelrondes 2018

Het bestuur van de Stichting Huis van de Groninger Cultuur houdt een verdeelronde op 1 maart 2018, 1 juli 2018 en 1 november 2018. Een aanvraag voor een financiële bijdrage moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan een verdeelronde bij de Stichting Huis van de Groninger Cultuur zijn ingediend.

9. Geldigheidsduur

Deze voorwaarden zijn door het bestuur vastgesteld voor het jaar 2018. Ieder jaar worden de voorwaarden herzien en waarnodig aangepast.

10. Contactpersoon

Henk Scholte, consulent Stichting Huis van de Groninger Cultuur
Postbus 30040
9700 RM Groningen
Tel. 050-5992060

info@huisvandegroningercultuur.nl